PBS, 'Goed gedrag kun je leren!'

Odbs Het Kompas focust zich op het belonen van goed gedrag in en buiten de klas. Wij draaien de rollen om. Terwijl veel basisscholen met pestprotocollen werken, bekijken wij het van de andere kant.
Onze school werkt volgens de PBS-aanpak, waarbij de nadruk veel minder komt te liggen op de pestkop, maar juist op het belonen van positief gedrag.
Want kinderen, maar ook volwassenen, ‘groeien’ van positieve aandacht.
Deze schoolbrede aanpak heet School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en is er op gericht probleemgedrag te voorkomen door goed gedrag te versterken.

Bij sociale veiligheid op Het Kompas gaat het erom dat kinderen, ouders, teamleden, vrijwilligers en stagiaires veilig zijn èn zich veilig voelen in onze school. Met PBS lukt dat!
Het doel is het creëren van een rustige, positieve, sociale omgeving, die het leren en het welbevinden bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Samen zijn gedragsafspraken gemaakt die berusten op drie pijlers, namelijk: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Gewenst gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd.
Positief bekrachtigen doen we o.a. door complimentenkaartjes (toppies) uit te delen. Deze kaartjes worden door alle leerlingen van een groep verzameld voor een groepsbeloning. Een groepsbeloningis een activiteit die 10 minuten mag duren. Een groep mag maximaal 3 momenten opsparen en inzetten voor een uitgebreidere activiteit. Hoe en wat wordt per groep democratisch besloten. Voorbeelden zijn: langer buitenspelen, een filmpje kijken op het digibord, in pyjama naar school, bepalen welk spel er in de gymles gespeeld wordt enz.

Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. Deze afspraken en consequenties worden besproken met de Leerlingenraad.
Alles is erop gericht om ook de leerlingen verantwoordelijk te maken voor het creëren van een positief klimaat op school.

Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. In het belang van het kind, met als doel een optimale ontwikkeling van uw kind, onze leerling.

De onderdelen van het PBS-programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke groepen en van individuele leerlingen.