MI op ODBS het Kompas

Meervoudige Intelligentie

In onze school worden diverse vak- en vormingsgebieden thematisch vorm gegeven en aangeboden. Binnen de thema’s wordt gebruik gemaakt van de theorie van hoogleraar Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.

In ieder thema worden leerkrachtgebonden lessen gegeven en krijgen kinderen tevens de gelegenheid om in keuzelessen het onderwerp verder te verdiepen aansluitend bij hun eigen sterke intelligenties.

In de groepen 1 en 2 wordt het volledige leerstofaanbod in een thema verwerkt. In de groepen 3 t/m 8 betreft het de vakgebieden:

o Geschiedenis
o Aardrijkskunde
o Natuur
o Techniek
o Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid)
o Cultureel erfgoed
o Actief burgerschap
o Verkeer

VierKeerWijzer® is de naam van de structuur die door alle groepen heen binnen het thematisch werken terug te vinden is. Een deel van de Wijzers binnen het model zijn onder andere terug te vinden in de
'gouden map'. Deze Wijzers zorgen voor borging en verantwoording. Binnen ieder thema wordt in iedere groep met vier stappen gewerkt. Hierop worden de kinderen en de leerkrachten getraind en begeleid.
De vier stappen zijn:

De V van Vragen:
Ieder thema start in iedere groep met het aangeven van de te behalen minimumdoelen: De Vragen die alle kinderen moeten kunnen beantwoorden.

De I van Ik:
Kinderen worden uitgedaagd eigen vragen te stellen, tevens wordt ( bv. middels een woordweb of een mindmap) voorkennis geactiveerd.

De E van Experimenteren:
Kinderen mogen kiezen uit activiteiten binnen een leeromgeving die zo rijk mogelijk is ingericht. Zowel de activiteiten als de leeromgeving zijn vormgegeven vanuit de acht intelligenties.

De R van Resultaat en Reflectie:
Na drieà vier weken wordt van ieder kind verwacht dat de minimumdoelen gehaald zijn. Op verschillende manieren wordt met het kind gereflecteerd op de themaperiode en zijn/haar werk.

 Alle te behalen (minimum)doelen zijn opgenomen in de “gouden map”.