Naar het fotoboek

SWPBS op ODBS het Kompas

SWPBS

ODBS Het Kompas focust zich op het belonen van goed gedrag in en buiten de klas. Wij draaien de rollen om. Terwijl veel basisscholen met pestprotocollen werken, bekijken wij het van de andere kant. Onze school is inmiddels gestart met een project waarbij de nadruk veel minder komt te liggen op de pestkop en de sfeerverzieker, maar op het belonen van positief gedrag. Deze schoolbrede aanpak heet School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en is er op gericht probleemgedrag te voorkomen door goed gedrag te versterken. Binnen SWPBS draait het om het creëren van een positief schoolklimaat zodat gedragsproblemen worden voorkomen. Vanuit een positieve benadering maken wij duidelijke gedragsafspraken. Ook nemen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed gedrag te zien en te stimuleren. Want kinderen, maar ook volwassenen, ‘groeien’ van positieve aandacht. Gezamenlijk worden gedragsafspraken gemaakt die berusten op drie pijlers, namelijk: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze afspraken worden ook besproken met de Leerlingenraad. Alles is erop gericht om ook de leerlingen verantwoordelijk te maken voor het creëren van een positief klimaat op school. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de ouders betrokken worden bij deze aanpak.

De onderdelen van het PBS-programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke groepen en van individuele leerlingen. Het gaat uit van drie pijlers: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Bij PBS – Goed gedrag kun je leren! Komen technieken aan de orde voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat op school, waarin geen kind wordt uitgesloten en geen leerkracht zonder ondersteuning hoeft door te ploeteren.

Doel van PBS:

Het doel van PBS “Goed gedrag kun je leren!” is om de leerprestaties te verbeteren door een gezonde sociale omgeving voor de schooljeugd van alle tijden te scheppen. Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald.

Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels.

Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen.

Artikelen

Handboek PBS