Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de periode 2019-2023 voor  odbs Het Kompas. In dit plan is rekening gehouden met de huidige stand van zaken en omgevingsfactoren.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over onze ambities. Dit schoolplan is opgesteld met inbreng van alle teamleden.
Consent, ons schoolbestuur, heeft ook de nodige input geleverd. De medezeggenschapsraad van Het Kompas heeft met het schoolplan ingestemd.

Download hier het schoolplan van 2019-2023