Klachtenregeling

Odbs Het Kompas” heeft mevr. J. (Jorieke) olde Keizer (interne begeleider en leerkracht groep 7/8) als schoolcontactpersoon aangewezen bij wie leerlingen en ouders/verzorgers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties waarin iemand zich op school niet veilig voelt.

Niet veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein.

Zowel medewerkers als leerlingen kunnen dit doen bij anderen, soms expres en soms niet als zodanig bedoeld. Ook als het niet met opzet gebeurd is, mag men er toch melding van maken. Mevr. J. olde Keizer zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt.

Consent heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen ouders/verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bestuur, directie en personeel van de school.

Wanneer u een algemene klacht heeft over de school dan kunt u in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersoon of de directeur.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt één en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is:

Mevrouw A. (Anne) Overbeek

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

Telefoonnummer: 06 3064 2568 E-mailadres: info@anneoverbeek.nl

Landelijke Klachtencommissie 

Stichting Consent is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. 

Nadat een klacht is ingediend neemt een secretaris van Onderwijsgeschillen contact op met de indiener van de klacht om te bespreken welke route het beste is om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

-  interne klachtbehandeling: als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur, die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost. 

-  mediation: met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. 

- formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC. Als een klacht wordt ingediend bij de LKC wordt in overleg met partijen eerst bekeken of de klacht ook intern op school in behandeling kan worden genomen. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden. In veel zaken blijkt deze werkwijze succesvol te zijn. 

website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc.

 

Indien u het niet eens bent met aangelegenheden van onderwijskundige aard en u heeft hierover al contact gehad met de leerkracht van uw kind, dan kunt u met uw klacht terecht bij mevr. K. (Karen) Strijland. Zij zal u verder begeleiden bij de afwikkeling van de klacht.