Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Deze verplichting komt voort uit de Wet medezeggenschap op scholen.

Een medezeggenschapsraad bestaat binnen het basisonderwijs uit ouders en leerkrachten. De verhouding is 50% ouders en 50% personeel. De medezeggenschap kan invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Een medezeggenschapsraad heeft daar een aantal rechten voor tot zijn beschikking;

- informatierecht
- adviesrecht
- instemmingsrecht
- initiatiefrecht.

Met name het advies- en instemmingsrecht neemt binnen de medezeggenschap een bijzondere plaats in. Over een aantal onderwerpen mag alleen de ouder- of personeelsgeleding stemmen en daarnaast zijn er ook nog onderwerpen waarover gezamenlijk gestemd wordt. Wie hier meer over weten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren heeft een medezeggenschapsraad:

- een reglement medezeggenschapsraad
- een huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad
- een verkiezingsreglement medezeggenschaps

De reglementen kunt u op deze pagina vinden onder het tabblad 'informatie'.

Naast de medezeggenschap op school, nemen we ook deel aan de medezeggenschap binnen Consent. Een personeelslid en een ouder van de medezeggenschapsraad hebben voor het Kompas zitting in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  (GMR) van Consent. Een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een medezeggenschapsraad waarin alle medezeggenschapsraden binnen Consent vertegenwoordigd zijn.

Tot slot, wilt u een keer bij onze vergadering aansluiten of heeft u een onderwerp voor de medezeggenschapsraadvergadering dan kunt u mailen naar jorieke@obshetkompas.nl of één van onze leden benaderen.

MR

Oudergeleding
Martine Mulder (voorzitter)
Manuela Loff

Personeelsgeleding
Jorieke olde Keizer (secretaris)
Tweede persoon is afwisselend iemand uit het team.